Структура програми

Оновлено: 18.02.2019

Програма на мові програмування C# має наступну структуру:

//підключені бібліотеки
using System;

//простір імен програми
namespace ConsoleApplication
{
  //основний клас
  class Program
  {
    //точка входу
    static void Main(string[] args)
    {
      //інструкції
      int a = 1;
      int b = 3;
      Console.WriteLine(a + b);
    }
  }
}
 • підключені бібліотеки – тут вказуються простори імен з бібліотек, які використовуються в програмі;
 • простір імен програми – використовується для впорядкування класів в проекті, є не обов’язковим;
 • основний клас – синтаксис мови C# вимагає створення хоча б одного класу для роботи програми;
 • точка входу – метод Main є точкою входу в програму, з нього розпочинається виконання програм написаних для платформи .Net;
 • інструкція(statement) – базовий блок програми, представляє собою деяку дію: оголошення змінної, присвоєння значення, виклик методу, арифметичну операцію, тощо. Інструкція в C# повинна закінчуватись крапкою з комою – “;”.

Декілька інструкції можна об’єднати в блок коду, виділивши його фігурними дужками “{” і “}”.

Основний клас програми не обов’язково повинен називатись Program однак один з класів програми має містити метод static void Main, для того, щоб середовище CLR змогло ідентифікувати звідки починати виконання програми.

Коментарі

Коментарі – це рядки тексту, які ігноруються компілятором та не входять до відкомпільованої програми. Вони дуже важливі, оскільки за допомогою коментарів програміст може описати частини коду, щоб вони були більш зрозумілими йому самому та іншим користувачам коду програми.

В C# є три види коментарів:

 • однорядкові – розміщаються в одному рядку після подвійного слеша - // коментар;
 • багаторядкові – можуть містити один чи більше рядків тексту, який розміщений між символами /* текст коментаря */;
 • XML документація – має спеціальні структуру з рядків, що починаються трьома слешами /// та містять xml дискриптори з описом.

Приклад програми з використанням коментарів:

using System;

namespace ConsoleApplication
{
  /*програма для знаходження
   добутку двох чисел*/
  class Program
  {
    /// <summary>
    /// точка входу в програму
    /// </summary>
    /// <param name="args">аргументи програми</param>
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 3;
      int y = 4;
      //обчислюємо результат
      int z = x * y;
      Console.WriteLine(z);
    }
  }
}
Поділитися: Vk Ok