Множення матриці на число

Множення матриці на число – операція результатом якої є матриця такої ж розмірності, як і вхідна, кожен елемент результуючої матриці є добутком відповідного елемента вхідної матриці на задане число.

Опис алгоритму

Множенням матриці M на число k називають матрицю R = k · M того ж розміру, отримана з вхідної шляхом множення на задане число всіх її елементів: Ri,j = k · Mi,j

Реалізація алгоритму

using System;

// клас з методами розширення
static class MatrixExt
{
  // метод розширення для отримання кількості рядків матриці
  public static int RowsCount(this double[,] matrix)
  {
    return matrix.GetUpperBound(0) + 1;
  }

  // метод розширення для отримання кількості стовпців матриці
  public static int ColumnsCount(this double[,] matrix)
  {
    return matrix.GetUpperBound(1) + 1;
  }

  // метод для виводу матриці на екран консолі
  public static void PrintMatrix(this double[,] matrix)
  {
    for (var i = 0; i < matrix.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < matrix.ColumnsCount(); j++)
      {
        Console.Write(matrix[i, j].ToString().PadLeft(4));
      }

      Console.WriteLine();
    }
  }
}

class Program
{
  // метод для отримання матриці з консолі
  static double[,] GetMatrixFromConsole(string name)
  {
    Console.Write("Кількість рядків матриці {0}:  ", name);
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Кількість стовпців матриці {0}: ", name);
    var m = int.Parse(Console.ReadLine());

    var matrix = new double[n, m];
    for (var i = 0; i < n; i++)
    {
      for (var j = 0; j < m; j++)
      {
        Console.Write("{0}[{1},{2}] = ", name, i, j);
        matrix[i, j] = double.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }

    return matrix;
  }

  // метод для множення матриці на число
  static double[,] ScalarMatrixMultiplication(double[,] inputMartix, double k)
  {
    var resultMatrix = new double[inputMartix.RowsCount(), inputMartix.ColumnsCount()];

    for (var i = 0; i < inputMartix.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < inputMartix.ColumnsCount(); j++)
      {
        resultMatrix[i, j] = inputMartix[i, j] * k;
      }
    }

    return resultMatrix;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Програма для знаходження добутку матриці на число");

    var m = GetMatrixFromConsole("M");
    Console.Write("k = ");
    var k = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Матриця M:");
    m.PrintMatrix();

    Console.WriteLine("k = {0}", k);

    var result = ScalarMatrixMultiplication(m, k);
    Console.WriteLine("Результат множення матриці M на число k:");
    result.PrintMatrix();

    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: