Готові програми

 • Просте число

  Просте число – це натуральне число, яке ділиться без остачі на себе і на одиницю.

 • Взаємно прості числа

  Взаємно прості числа – це цілі числа, що мають тільки один спільний дільник – одиницю.

 • Числа Армстронга

  Число Армстронга – натуральне число, яке рівне сумі своїх власних цифр піднесених до степеня, що дорівнює довжині числа. Наприклад: 371 = 33 + 73 + 13.

 • Решето Ератосфена

  Решето Ератосфена – це алгоритм для пошуку всіх простих чисел від першого простого числа(2) до заданого. Цей алгоритм був розроблений давньогрецьким філософом та математиком Ератосфеном.

 • Знаходження найбільшого спільного дільника

  Алгоритм Евкліда – це алгоритм пошуку найбільшого спільного дільника двох чисел. Алгоритм вперше описаний давньогрецьким математиком Евклідом.

  Найбільший спільний дільник (НСД) – це найбільше число, на яке діляться без остачі задані числа.

 • Бінарний алгоритм пошуку найбільшого спільного дільника

  Бінарний алгоритм Евкліда – це швидкий алгоритм для пошуку найбільшого спільного дільника двох чисел.

 • Кількість цифр

  Час від часу перед програмістом постає задача знаходження кількості цифр в числі. Існує багато способів вирішення даної задачі. В статті ми розглянемо найбільш популярні з них.

 • Множення матриць

  Множення матриць – одна з основних оперецій над матрицями. Матриця, що отримується в результаті операції множення, називається добутком матриць.

 • Множення матриці на число

  Множення матриці на число – операція результатом якої є матриця такої ж розмірності, як і вхідна, кожен елемент результуючої матриці є добутком відповідного елемента вхідної матриці на задане число.

 • Множення матриці на вектор

  Про множенні матриці на ветор можливі два варіанти:

  • множення на ветор-стовпчик;
  • множення на вектор рядок.

 • Перевертання слів з рядка

  Задано рядок з слів розділених одним чи декількома розділювачами(пробіл, крапка, кома). Необхідно перевернути кожне слово з рядка не змінюючи при цьому порядок слів та розділових знаків.

 • Пошук бінарно-симетричних простих чисел

  Знайти всі прості числа, менші за N, запис в двійковій системі числення є симетрична послідовність нулів та одиниць.

 • Генератор паролів

  Написати генератор випадкового пароля вказаної довжини, який складається з цифр, літер, спеціальних символів або їх комбінації.

 • Перетин кіл

  Розробити програму, яка визначає, перетинаються два кола чи ні.

 • Консольний калькулятор виразів

  Створити програму – калькулятор математичних виразів, що вводяться користувачем, з клавіатури. Операнди – дійсні числа. Операції – додавання, множення, віднімання, ділення. Оператор та операнди розділені пробілами, дужки не використовуються.

 • Паліндром

  Паліндром – слово, число, набір символів, словосполучення, яке однаково читається в обох напрямках(справа наліво та зліва направо).

 • Віднімання матриц

  Віднімання матриць – одна з основних операцій над матрицями. Матриця отримана в результаті операції віднімання, називається різницею матриць.

 • Додавання матриц

  Додавання матриць – одна з основних операцій над матрицями. Матриця отримана в результаті операції додавання, називається сумою матриць.

 • Площа і периметр прямокутника

  Прямокутник – чотирикутник в якого всі кути прямі (рівні 90 градусів). Площа прямокутника Для знаходження площі прямокутника необхідно обчислити добуток його ширини і довжини:

 • Розв'язок квадратного рівняння

  Рівняння, що має вигляд a⋅x2 + b⋅x + c = 0 - квадратне рівняння.

Дивіться також: