Клас System.Enum

Системний клас Enum надає статичні методи для роботи з перерахуваннями. Розглянемо найбільш часто використовувані з них.

Визначення типу перерахування

Метод GetUnderlyingType дозволяє отримати тип даних, який лежить в основі перерахування:

enum BackColor : long
{
  Gray,
  Orange,
  Aqua
}

static void PrintType()
{
  var bc = BackColor.Gray;
  Type initialType = Enum.GetUnderlyingType(bc.GetType());
  Console.WriteLine(initialType); //System.Int64
}

Конвертування числа в константу перерахування

Метод ToObject конвертує цілочисельне значення в екземпляр перерахування вказаного типу:

object o = Enum.ToObject(typeof(BackColor), 1); 
Console.WriteLine(o); // Orange

Форматований вивід

Format надає можливість форматованого конвертування перерахування в рядок.

В якості параметрів приймає тип, значення та формат представлення даних у вигляді рядкової змінної:

 • G – формат представлення за замовчуванням;
 • F – розглядає перерахування як бітові флажки;
 • D – виводить числове значення перерахування в десятковій системі числення;
 • X – числове представлення в шістнадцятковій системі.

Рядок формату не чутливий до регістру.

enum Lang : ulong
{
  Ukr,
  Rus,
  Eng
}

static void ShowEnum()
{
  var a = Enum.Format(typeof(Lang), Lang.Ukr, "G"); //Ukr 
  var b = Enum.Format(typeof(Lang), Lang.Rus, "D"); //1 

  Console.WriteLine($"{a}\r\n{b}");
}

Перетворення рядка

Метод Parse конвертує рядок в перерахування вказаного типу, рядок і тип передаються в якості аргументів, параметр ignoreCase визначає чутливість методу до регістру рядкової змінної:

enum Flag : byte
{
  NotSet,
  Ok,
  Error
}

static void Main(string[] args)
{
  var temp = (Flag)Enum.Parse(typeof(Flag), "error", ignoreCase: true);
}

Перевірка наявності значення в перерахуванні

Для перевірки існування цілочислового чи рядкового значення в перерахуванні використовується метод IsDefined, він повертає логічне true якщо значення знайдено, та false в іншому випадку.

enum Pet : uint
{
  None = 0,
  Dog = 1,
  Cat = 2
}

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine($"{Enum.IsDefined(typeof(Pet), "Cat")}"); //true
  Console.WriteLine($"{Enum.IsDefined(typeof(Pet), 6)}"); //false
}

Перевірка флажка

В попередній статті ми розглядали бітові флажки, там для перевірки використовувалась конструкція з логічним І, однак C# має метод HasFlag для перевірки наявності встановленого флажка в екземплярі:

[Flags]
enum Anchor : int
{
  Left = 0b0001,
  Top = 0b0010,
  Bottom = 0b0100,
  Right = 0b1000
}

static void Main(string[] args)
{
  var topLeft = Anchor.Top | Anchor.Left;
  if (topLeft.HasFlag(Anchor.Left))
  {
    Console.WriteLine("Flag present");
  }
}

Масив імен констант

enum Color
{ 
  White = 0,
  Red,
  Green,
  Blue,
  Black
}

Для отримання назв всіх констант з перерахування використовується метод GetNames:

foreach(string item in Enum.GetNames(typeof(Color)))
  Console.WriteLine(item);

Для отримання одного імені по значенню, можна використовувати метод GetName:

string name = Enum.GetName(typeof(Color), 2); //Green

Дивіться також: