Відстань Левенштейна

Відстань Левенштейна (алгоритм Левенштейна, відстань редагування) – мінімальна кількість операцій видалення, вставки і заміни символу, необхідна для перетворення одного рядка в інший.

Опис алгоритму

Для пошуку відстані Левенштейна, частіше за все, використовують алгоритм в якому необхідно заповнити матрицю D, розмірності n + 1 на m + 1, де n та m – довжини порівнюваних рядків A і B, за наступними правилами:

 • D0,0 = 0
 • Di,j = Мінімальне з:
  • Di-1,j-1 + 0 (символи однакові)
  • Di,j-1 + wdelete (видалення символу)
  • Di-1,j + winsert (вставка символу)
  • Di-1,j-1 + wreplace (заміна символу)

wdelete, winsert, wreplace – ціна чи вага видалення, вставки та заміни символа.

При цьому Dn-1,m-1 – містить значення відстані Левенштейна.

Заповнивши матрицю для слів SATURDAY та MONDAY отримаємо:

S A T U R D A Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8
M 1 1 2 3 4 5 6 7 8
O 2 2 2 3 4 5 6 7 8
N 3 3 3 3 4 5 6 7 8
D 4 4 4 4 4 5 5 6 7
A 5 5 4 5 5 5 6 5 6
Y 6 6 5 5 6 6 6 6 5

Реалізація алгоритму

Для початку необхідно написати метод для отримання мінімального з трьох чисел. Простіше за все це можна зробити з використанням тернарного оператора:

static int Minimum(int a, int b, int c) => (a = a < b ? a : b) < c ? a : c;
Запис в класичній формі
static int Minimum(int a, int b, int c)
{
  if(a > b)
  {
    a = b;
  }

  if(a > c)
  {
    a = c;
  }

  return a;
}

Ітеративна реалізація

static int LevenshteinDistance(string firstWord, string secondWord)
{
  var n = firstWord.Length + 1;
  var m = secondWord.Length + 1;
  var matrixD = new int[n, m];

  const int deletionCost = 1;
  const int insertionCost = 1;

  for (var i = 0; i < n; i++)
  {
    matrixD[i, 0] = i;
  }

  for (var j = 0; j < m; j++)
  {
    matrixD[0, j] = j;
  }

  for (var i = 1; i < n; i++)
  {
    for (var j = 1; j < m; j++)
    {
      var substitutionCost = firstWord[i - 1] == secondWord[j - 1] ? 0 : 1;

      matrixD[i, j] = Minimum(matrixD[i - 1, j] + deletionCost,     // видалення
                  matrixD[i, j - 1] + insertionCost,     // вставка
                  matrixD[i - 1, j - 1] + substitutionCost); // заміна
    }
  }

  return matrixD[n - 1, m - 1];
}

Рекурсивна реалізація

static int LevenshteinDistance(string text1, int len1, string text2, int len2)
{
  if (len1 == 0)
  {
    return len2;
  }

  if (len2 == 0)
  {
    return len1;
  }
  
  var substitutionCost = 0;
  if(text1[len1 - 1] != text2[len2 - 1])
  {
    substitutionCost = 1;
  }

  var deletion = LevenshteinDistance(text1, len1 - 1, text2, len2) + 1;
  var insertion = LevenshteinDistance(text1, len1, text2, len2 - 1) + 1;
  var substitution = LevenshteinDistance(text1, len1 - 1, text2, len2 - 1) + substitutionCost;

  return Minimum(deletion, insertion, substitution);
}

static int LevenshteinDistance(string word1, string word2) =>
    LevenshteinDistance(word1, word1.Length, word2, word2.Length);

Програма для пошуку відстані Левенштейна

В клас програми необхідно помістити метод для пошуку мінімального значення та одну з реалізацій алгоритму, а в тіло методу Main наступний код:

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("Перше слово: ");
  var s1 = Console.ReadLine();
  Console.Write("Друге слово: ");
  var s2 = Console.ReadLine();

  Console.WriteLine("Відстань Левенштейна: {0}", LevenshteinDistance(s1, s2));
  Console.ReadLine();
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: