Бінарний пошук

Оновлено: 15.03.2019

Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

Метод бінарного пошуку достатньо простий для розуміння, водночас він дуже ефективний. Оскільки на кожному кроці кількість елементів в робочій області масиву зменшується вдвічі.

Опис алгоритму бінарного пошуку

Алгоритм полягає в наступному:

 • Визначаємо значення елементу посередині робочої області масиву даних і порівнюємо його з шуканим;
 • Якщо вони рівні, то повертаємо індекс;
 • Якщо значення елементу посередині масиву більше шуканого, то пошук продовжується в лівій частині масиву, інакше в правій;
 • Перевіряємо чи не зійшлись межі робочої області, якщо так, то значення не знайдено, ні – переходимо на перший крок.

Рекурсивна реалізація бінарного пошуку

using System;

class Program
{
  //метод для рекурсивного бінарного пошуку
  static int BinarySearch(int[] array, int searchedValue, int first, int last)
  {
    //межі зійшлись
    if (first > last)
    {
      //елемент не знайдено
      return -1;
    }

    //середній індекс підмасиву
    var middle = (first + last) / 2;
    //значення посередині масиву
    var middleValue = array[middle];

    if (middleValue == searchedValue)
    {
      return middle;
    }
    else
    {
      if (middleValue > searchedValue)
      {
        //рекурсивний виклик пошуку для лівого підмасиву
        return BinarySearch(array, searchedValue, first, middle - 1);
      }
      else
      {
        //рекурсивний виклик пошуку для правого підмасиву
        return BinarySearch(array, searchedValue, middle + 1, last);
      }
    }
  }

  //програма для бінарного пошуку елементу у впорядкованому масиві
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Бінарний пошук(рекурсивна реалізація)");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var s = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[s.Length];
    for (int i = 0; i < s.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(s[i]);
    }

    //сортуємо масив
    Array.Sort(array);
    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", array));

    while (true)
    {
      Console.Write("Введіть значення для пошуку, або -777 для виходу: ");
      var k = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (k == -777)
      {
        break;
      }

      var searchResult = BinarySearch(array, k, 0, array.Length - 1);
      if (searchResult < 0)
      {
        Console.WriteLine("Елемент зі значенням {0} не знайдено", k);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Елемент знайдено. Індекс елементу зі значенням {0} рівний {1}", k, searchResult);
      }
    }

    Console.ReadLine();
  }
}

Ітеративна реалізація бінарного пошуку

//метод бінарного пошуку з використанням циклу
static int BinarySearch(int[] array, int searchedValue, int left, int right)
{
  //поки не зійшлись межі робочої зони масиву
  while (left <= right)
  {
    //індекс середнього елементу
    var middle = (left + right) / 2;

    if (searchedValue == array[middle])
    {
      return middle;
    }
    else if (searchedValue < array[middle])
    {
      //звуження робочої зони масиву справа
      right = middle - 1;
    }
    else
    {
      //звуження робочої зони масиву зліва
      left = middle + 1;
    }
  }
  //нічого не знайдено
  return -1;
}
Поділитися: Vk Ok