Множення матриць

Множення матриць – одна з основних оперецій над матрицями. Матриця, що отримується в результаті операції множення, називається добутком матриць.

Опис алгоритму

Для матриць A і B:

Добутком називають матрицю C:
В якій кожен елемент обчилюється по формулі:

Добуток двох матриць можливий тільки у випадку, якщо кількість стовпців лівої матриці рівна кількості рядків в правій матриці.

Реалізація алгоритму

using System;

// клас з методами розширення
static class MatrixExt
{
  // метод розширення для отримання кількості рядків матриці
  public static int RowsCount(this int[,] matrix)
  {
    return matrix.GetUpperBound(0) + 1;
  }

  // метод розширення для отримання кількості стовпців матриці
  public static int ColumnsCount(this int[,] matrix)
  {
    return matrix.GetUpperBound(1) + 1;
  }  
}

class Program
{
  // метод для отримання матриці з консолі
  static int[,] GetMatrixFromConsole(string name)
  {
    Console.Write("Кількість рядків матриці {0}: ", name);
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Кількість стовпців матриці {0}: ", name);
    var m = int.Parse(Console.ReadLine());

    var matrix = new int[n, m];
    for (var i = 0; i < n; i++)
    {
      for (var j = 0; j < m; j++)
      {
        Console.Write("{0}[{1},{2}] = ", name, i, j);
        matrix[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }

    return matrix;
  }

  // метод для виводу матриці на екран консольного додатку
  static void PrintMatrix(int[,] matrix)
  {
    for (var i = 0; i < matrix.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < matrix.ColumnsCount(); j++)
      {
        Console.Write(matrix[i, j].ToString().PadLeft(4));
      }

      Console.WriteLine();
    }
  }

  // метод для множення матриць
  static int[,] MatrixMultiplication(int[,] matrixA, int[,] matrixB)
  {    
    if (matrixA.ColumnsCount() != matrixB.RowsCount())
    {
      throw new Exception("Множення не можливе! Кількість стовпців першої матриці не рівно кількості рядків другої матриці.");
    }

    var matrixC = new int[matrixA.RowsCount(), matrixB.ColumnsCount()];

    for (var i = 0; i < matrixA.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < matrixB.ColumnsCount(); j++)
      {
        matrixC[i, j] = 0;

        for (var k = 0; k < matrixA.ColumnsCount(); k++)
        {
          matrixC[i, j] += matrixA[i, k] * matrixB[k, j];
        }
      }
    }

    return matrixC;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Програма для знаходження добутку двох матриць");

    var a = GetMatrixFromConsole("A");
    var b = GetMatrixFromConsole("B");

    Console.WriteLine("Матриця A:");
    PrintMatrix(a);

    Console.WriteLine("Матриця B:");
    PrintMatrix(b);

    var result = MatrixMultiplication(a, b);
    Console.WriteLine("Добуток матриць:");
    PrintMatrix(result);

    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: