Множення матриці на вектор

Про множенні матриці на ветор можливі два варіанти:

 • множення на ветор-стовпчик;
 • множення на вектор рядок.

Щоб знайти добуток матриці та ветора, необхідно множити по правилу «рядок на стовпчик»:

 • якщо помножити матрицю на ветор-стовпчик, число стовпчиків в матриці повинно співпадати з кількістю елементів в векторі-стовпчику;
 • результатом множення ветора-стовпчика на матрицю є вектор-стовпчик:
 • якщо помножити матрицю на вектор-рядок, то матриця повинна бути вектором-стовпчиком, при чому кількість її стовпців повинна дорівнювати кількості елементів в векторі-рядку:

Реалізація алгоритму

using System;

// клас з методами розширення
static class Ext
{
  // метод розширення для отримання кількості рядків матриці
  public static int RowsCount(this double[,] matrix)
  {
    return matrix.GetUpperBound(0) + 1;
  }

  // метод розширення для отримання кількості стовпців матриці
  public static int ColumnsCount(this double[,] matrix)
  {
    return matrix.GetUpperBound(1) + 1;
  }

  // метод для виводу матриці на екран
  public static void Print(this double[,] matrix)
  {
    for (var i = 0; i < matrix.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < matrix.ColumnsCount(); j++)
      {
        Console.Write(matrix[i, j].ToString().PadLeft(4));
      }

      Console.WriteLine();
    }
  }

  // метод для виводу вектора на екран
  public static void Print(this double[] vector, bool vectorIsRow)
  {
    for (var i = 0; i < vector.Length; i++)
    {
      Console.Write(vector[i].ToString().PadLeft(4) + (vectorIsRow ? string.Empty: "\r\n" ));
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

class Program
{
  // метод для отримання ветора з консолі
  static double[] GetVectorFromConsole(string vectorName) 
  {
    Console.Write("Кількість елементів вектора {0}:", vectorName);
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    var vector = new double[n];
    for(var i = 0; i < vector.Length; i++)
    {
      Console.Write("{0}[{1}] = ", vectorName, i);
      vector[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    
    return vector;
  }

  // метод для отримання матриці з консолі
  static double[,] GetMatrixFromConsole(string name)
  {
    Console.Write("Кількість рядків матриці {0}:", name);
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Кількість стовпів матриці {0}: ", name);
    var m = int.Parse(Console.ReadLine());

    var matrix = new double[n, m];
    for (var i = 0; i < n; i++)
    {
      for (var j = 0; j < m; j++)
      {
        Console.Write("{0}[{1},{2}] = ", name, i, j);
        matrix[i, j] = double.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }

    return matrix;
  }

  // метод для множення матриці на ветор
  static double[,] VectorMatrixMultiplication(double[,] inputMartix, double[] vector, bool vectorIsRow)
  {
    double[,] resultMatrix;
    if (vectorIsRow)
    {
      if (inputMartix.ColumnsCount() != 1)
      {
        throw new Exception("Помилка! Матриця повинна містити тільки один стовпчик.");
      }
      if (inputMartix.RowsCount() != vector.Length)
      {
        throw new Exception("Помилка! Кількість рядків матриці не рівне кількості елементів вектора.");
      }

      resultMatrix = new double[vector.Length, vector.Length];

      for (var i = 0; i < resultMatrix.RowsCount(); i++)
      {
        for (var j = 0; j < resultMatrix.ColumnsCount(); j++)
        {
          resultMatrix[i, j] = inputMartix[i, 0] * vector[j];
        }
      }
    }
    else
    {
      if (inputMartix.ColumnsCount() != vector.Length)
      {
        throw new Exception("Помилка! Кількість стовпців матриці не рівне кількості елементів вектора.");
      }

      resultMatrix = new double[inputMartix.RowsCount(), 1];

      for (var i = 0; i < inputMartix.RowsCount(); i++)
      {
        resultMatrix[i, 0] = 0;

        for (var k = 0; k < inputMartix.ColumnsCount(); k++)
        {
          resultMatrix[i, 0] += inputMartix[i, k] * vector[k];
        }
      }
    }

    return resultMatrix;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    Console.WriteLine("Програма для множення матриці на ветор");

    var m = GetMatrixFromConsole("M");
    var v = GetVectorFromConsole("V");

    Console.WriteLine("Вектор с рядком(R) чи стовпцем(C):");
    bool vectorIsRow = Console.ReadLine().ToUpper() == "R";

    Console.WriteLine("Матриця M:");
    m.Print();

    Console.WriteLine("Вектор V:");
    v.Print(vectorIsRow);

    var result = VectorMatrixMultiplication(m, v, vectorIsRow);
    Console.WriteLine("Результат множення матриці M на вектор V:");
    result.Print();

    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: