Конструкція розгалуження if then else

Оператор if then дозволяє виконувати умовне розгалуження ходу програми на основі результату деякої логічної операції.

Приклад використання оператора:

if a > b then
 write('a > b');

{якщо перекласти код на українську, то виходить

якщо a > b тоді
 вивести('a > b');
}

Процедура write виконається тільки у випадку, якщо змінна a більша b.

Конструкцію можна доповнити словом else(інакше).

if a > b then
 write('a > b')
else
 write('a < b');

{якщо перекласти код на українську, то виходить

якщо a > b тоді
 вивести('a > b')
інакше
 вивести('a < b')
}

Перед ключовим словом else крапка з комою не вказується.

Напишемо програму на мові Pascal для порівняння двох цілих чисел. Будемо використовувати повне розгалуження.

{$CODEPAGE UTF8}
program CompareNums;
var
 numOne, numTwo : integer;
begin
 write('Введіть перше число ');
 readln(numOne);
 write('Введіть друге число ');
 readln(numTwo);
 if numOne = numTwo then
   writeln(numOne, ' = ', numTwo)
 else
  if numOne < numTwo then
   writeln(numOne, ' < ', numTwo)
  else
   writeln(numOne, ' > ', numTwo);
  writeln('Для виходу з програми натисніть клавішу Enter');
  readln;
end. 

З прикладу ми бачимо, що конструкції розгалуження можна комбінувати, створюючи вкладення.

В тілі if then може міститися тільки один оператор, однак, якщо потрібно виконати декілька операцій, то можна використати операторні дужки - begin end;

Якщо потрібно виконати декілька умов, можна використовувати умовні вирази.

Програма на Паскаль в IDE Lazarus, яка пробує вгадати, чим займається користувач в залежності від його віку.

{$CODEPAGE UTF8}
program CheckUserAge;
var
 age : integer;
begin
  write('Скільки вам років ');
  readln(age);
  if age < 1 then
   writeln('Значення не може бути менше 4')
  else
   begin
    write('Скорше за все ви ');
    if age < 6 then
     writeln(' навчаєтесь в садочку');
    if (age >= 6) and (age < 18) then
     writeln(' вчитесь в школі');
    if (age >=18) and (age <= 21) then
     writeln(' навчаєтесь у вузі');
    if age > 21 then
     writeln(' працюєте');
   end;
  writeln('Для виходу з програми натисніть клавішу Enter');
  readln;
end.  

Дивіться також: