Сортування змішуванням

Сортування змішуванням (cocktail sort, shaker sort), або шейкерне сортування - вдосконалений різновид сортування методом бульбашки, при якому сортування проводиться у двох напрямках, змінюючи напрям при кожному проході.

Аналізуючи алгоритм сортування бульбашкою, можна помітити:

 • якщо при обході частини масиву не відбувається обмін елементів, то цю область можна виключити, так як вона вже відсортована;
 • при проході від кінця масиву до початку, мінімальне значення зміщується на першу позицію, при цьому максимальний елемент переміщається тільки на один індекс вправо.

Виходячи з наведених ідей, модифікуємо сортування бульбашкою наступним чином:

 • на кожній ітерації, фіксуємо межі області масиву в якій відбувається обмін;
 • пробігаємо масив по черзі від початку до кінця, та від кінця до мочатку.

Таким чином, ми переміщаємо мінімальний елемент на початок масиву, а максимальний - в кінець, після відкидаємо індекси цих елементів, цим самим - зменшуємо робочу область. Таким чином, за кожну ітерацію невідсортована частина зменшується на два елементи.

Візуалізація алгоритму сортування змішуванням

Реалізація алгоритму

{$CODEPAGE UTF8}
program CocktailSort;
const
 arrayLength = 10;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 i, tempValue: integer;
 firstIndex, lastIndex : integer;
begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив: ');
 {заповнюємо масив випадковими числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[i] := random(100);
  write (inputArray[i]:4);
 end;
 writeln;

 {Шейкерне сортування}

 firstIndex := 1;     {індекс першого елемента робочої зони масива}
 lastIndex := arrayLength; {індекс останнього елемента робочої зони масиву}

 while firstIndex < lastIndex do
 begin
  {прохід від початку до кінця} 
  for i:= firstIndex to lastIndex-1 do
   if inputArray[i] > inputArray[i+1] then
   begin
    {обмін}
    tempValue := inputArray[i];
    inputArray[i] := inputArray[i+1];
    inputArray[i+1] := tempValue;
   end;

  {прохід від кінця до початку}
  for i:= lastIndex downto firstIndex+1 do
   if inputArray[i] < inputArray[i-1] then
   begin
    {обмін елементів}
    tempValue := inputArray[i];
    inputArray[i] := inputArray[i-1];
    inputArray[i-1] := tempValue;
   end;

  {зменшуємо робочу область} 
  firstIndex := firstIndex + 1;
  lastIndex := lastIndex - 1;
 end;

 writeln ('Відсортований масив: ');
 for i := 1 to arrayLength do
  write (inputArray[i]:4);
 readln;
end.

Результат роботи програми сортування змішуванням:

В наведеній програмі дані сортуються за зростанням, для сортування по спаданню, необхідно замінити оператори порівняння в рядках програми:
if inputArray[i] > inputArray[i+1] then, з більше - “>” на менше - “<”
if inputArray[i] < inputArray[i-1] then, з менше - “<” на більше - “>”

Дивіться також: