Ідентифікатори, зарезервовані слова та пунктуація

Ідентифікатор – це назва, яку програміст присвоює змінній чи константі.

Він повинен відповідати наступним правилам:

 • Розпочинається з літери англійського алфавіту чи знака підкреслювання “_”.
 • Можуть містити букви і цифри та знак підкреслювання.
 • Не допускається використання пробільних символів та спеціальних знаків:
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) + ` - = { } [ ] : " ; ' < > ? , . / | \

Зарезервовані слова

В мові Pascal є слова, які не дозволяється використовувати для своїх ідентифікаторів. Для різних версій Паскаль існують свої власні набори зарезервованих слів.

Оскільки ми розглядаємо середовище Lazarus, то приведемо список слів для мови програмування Free Pascal.

Зарезервовані слова мови Free Pascal
abs absolute and arctan array as asm
begin boolean break case char class const
constructor continue cos destructor dispose div do
downto else end eof eoln except exp
exports false file finalization finally for function
goto if implementation in inherited initialization inline
input integer interface is label library ln
maxint mod new nil not object odd
of on operator or ord output pack
packed page pred procedure program property raise
read readln real record reintroduce repeat reset
rewrite round self set shl shr sin
sqr sqrt string succ text then threadvar
to true trunc try type unit until
uses var while with write writeln xor

Пунктуація в Pascal

Компілятор ігнорує пробіли, символи табуляції та переноси рядків. По цій причині, пунктуація повинна вказувати компілятору, де закінчується оператор. Для розділення операторів використовується символ ;.

Які рядки повинні закінчуватись крапкою з комою:

 • Назва програми;
 • Рядки оголошення змінних та констант;
 • Кожне оголошення типів даних користувача;
 • Майже всі оператори мови.

Перед словом end, блока begin end, не обов’язково ставити крапку з комою, але по правилах хорошого тону - краще поставити.

Як було сказано вище, Паскаль не вимагає присутності відступів в коді програми. Однак вони покращують читабельність коду, що дуже корисно для програміста.

Порівняємо дві програми з відступами та без:

program Indentation;
var
 x, y, z : integer;
begin
 x := 4;
 y := 23;
 z := x + y;
 write(z);
 readln;
end. 
program WithoutIndentation; var x,y,z : integer; begin x := 4; y := 23; z := x + y; write(z); readln; end. 

Як можна побачити, зрозуміти що робить друга програма достатньо складно, навіть на такому простому прикладі.

В більшості сучасних IDE, в тому числі і Lazarus, відступи виставляються автоматично, під час набору коду.

Дивіться також: