Максимальний елемент масиву

Алгоритм пошуку максимального елементу невпорядкованого масиву полягає в наступному:

 • спочатку ми вважаємо, що найбільший елемент знаходиться на початку масиву;
 • збурігаємо значення першого елементу в змінну;
 • потім порівнюємо збурежене значення з наступними елементами, один за другим, якщо якийсь елемент більше, як збережений максимум, то обновляємо значення змінної;
 • після обходу всього масиву повертаємо максимальний елемент.

Код програми для пошуку максимального елементу масиву

{$CODEPAGE UTF8}
program Maximal;
const
 arrayLength = 10;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 maximum, i: integer;
begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив: ');
 {заповнення випадковими числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[i] := random(100);
  write (inputArray[i]:4);
 end;
 writeln;

 {пошук максимального значення}
 {вважаємо, що перший елемент і є максимальним}
 maximum := inputArray[1];
 for i := 2 to arrayLength do
  if maximum < inputArray[i] then  {якщо поточне значення більше максимального}
   maximum := inputArray[i];    {присвоюємо максимуму поточне значення}

 write('Максимальний елемент масиву ', maximum);
 readln;
end.

Рекурсивний алгоритм пошуку максимального значення елементу масиву

Знайти максимальний елемент масиву можна також рекурсивно. Реалізація методу трохи складніша, однак корисна для вивчення принципів рекурсивного виклику функцій.

{$CODEPAGE UTF8}
program Maximum;
const
 arrayLen = 10;
var
 inputArr : array [1..arrayLen] of integer;
 max, i: integer;

function MaxElement(maximal, index: integer):integer;
begin
 if index > arrayLen then
  MaxElement := maximal
 else
  begin
   if inputArr[index] > maximal then
    maximal := inputArr[index];
   MaxElement := MaxElement(maximal, index + 1); {рекурсивний виклик}
  end;
end;
begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив: ');
 for i := 1 to arrayLen do
 begin
  inputArr[i] := random(100);
  write (inputArr[i]:4);
 end;
 writeln;

 {рекурсивний пошук максимуму}
 max := inputArr[1];
 max := MaxElement(max, 2);

 write('Найбільший елемент ', max);
 readln;
end. 

Дивіться також: