Швидке сортування

Оновлено: 18.02.2019

Швидке сортування (quick sort), чи сортування Гоара - один з найшвидших алгоритмів сортування даних.

Алгоритм Гоара - це модифікований варіант методу прямого обміну. Інші варіанти цього методу - сортування бульбашкою та шейкерне сортування, на відміну від QuickSort, не дуже ефективні.

Принцип роботи алгоритму швидкого сортування

Ідея в основі алгоритму наступна:

 • Необхідно вибрати опорний елемент масиву, ним може бути довільний елемент, від цього не залежить правильність роботи алгоритму;
 • Розділити масив на три частини, в першій повинні знаходитися елементи менші за опорний, в другій - рівні і в третій - всі елементи більші опорного;
 • Рекурсивно виконати всі ці кроки, для відрізків з меншими та більшими значеннями, доки в них знаходиться більше одного елементу.

Оскільки метод швидкого сортування ділить масив на частини, він відносить до групи алгоритмів розділяй та володарюй.

Програма для швидкого сортування масиву

{$CODEPAGE UTF8}
program Quick_Sort;
const
 arrayLength = 50;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 i : integer;

procedure QuickSort(left, right: integer);
var
 newLeft, newRight : integer; //межі масиву
 temp, pivot : integer;
begin
 newLeft := left;
 newRight := right;

 {опорний елемент масиву}
 pivot := inputArray[(left + right) div 2];

 repeat
  while inputArray[newLeft] < pivot do
   newLeft := newLeft + 1;

  while inputArray[newRight] > pivot do
   newRight := newRight - 1;

  if newLeft <= newRight then
  begin
   {обмін значень}
   temp := inputArray[newLeft];
   inputArray[newLeft] := inputArray[newRight];
   inputArray[newRight] := temp;

   newLeft := newLeft + 1;
   newRight := newRight - 1;
  end;
 until newLeft > newRight;

 {рекурсивний виклик функції для "менших" елементів}
 if left < newRight then
  QuickSort(left, newRight);

 {рекурсивне сортування для "більших" елементів}
 if newLeft < right then
  QuickSort(newLeft, right);
end;

begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив: ');
 {заповнення випадковими числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[i] := random(100);
  write (inputArray[i]:4);
 end;
 writeln;
 
 QuickSort(1, arrayLength);

 writeln ('Відсортований масив: ');
 for i := 1 to arrayLength do
  write (inputArray[i]:4);
 readln;
end.
Поділитися: Vk Ok