Бінарний пошук елемента в масиві

Бінарний пошук (binary search) – алгоритм пошуку індекса елемента в упорядкованому масиві, в ньому використовується поділ масиву на половину, по цій причині алгоритм називають методом поділу пополам.

Метод бінарного пошуку достатньо простий для розуміння, в той же час він дуже ефективний. Оскільки на кожній ітерації кількість елементів в робочій області масива зменшується вдвічі.

Опис алгоритму бінарного пошуку

 • визначаємо значення елемента в середині робочої області масиву та порівнюємо його з шуканим;
 • якщо вони рівні, виводимо значення;
 • якщо значення середини більше шуканого, то пошук продовжуємо в першій половині, інакше в другій;
 • перевіряємо чи не зійшлись межі робочої області, якщо так, то шуканого значення немає, якщо ні – переходимо на перший крок.

Рекурсивна реалізація бінарного пошуку

{$CODEPAGE UTF8}
program BinSearch1;
const
 arrayLength = 15;
var
 sortedArray : array [1..arrayLength] of integer;
 i, k, index : integer;

function BinSearch(key, leftIndex, rightIndex : integer):integer;
var
 middleIndex : integer;
begin
 if leftIndex > rightIndex then
  BinSearch := -1
 else
  begin
   middleIndex := (leftIndex + rightIndex) div 2;
   if sortedArray[middleIndex] = key then
    begin
     BinSearch := middleIndex;
    end
   else
    begin
     if sortedArray[middleIndex] > key then
      BinSearch := BinSearch(key, leftIndex, middleIndex)    {рекурсивний виклик функції}
     else
      BinSearch := BinSearch(key, middleIndex + 1, rightIndex); {рекурсивний виклик функції}
    end;
  end;
end;

begin
 writeln('Вхідний масив: ');
 {заповнення масиву числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  sortedArray[i] := i * 2;
  write(sortedArray[i]:4);
 end;
 writeln;
 write('Введіть значення для пошуку ');
 readln(k);

 index := BinSearch(k, 1, arrayLength);
 if index = -1 then
  writeln ('Елемент не знайдено')
 else
  writeln ('Індекс елемента в масиві ', index);
 readln;
end.

Реалізація алгоритму бінарного пошуку через цикл

{$CODEPAGE UTF8}
program BinSearch2;
const
 elementsCount = 15;
var
 sortedArr : array [1..elementsCount] of integer;
 i, key, res : integer;

function BinarySearch(key : integer):integer;
var
 firstIndex, midIndex, lastIndex: integer;
begin
 firstIndex := 1;
 lastIndex := elementsCount;
 while firstIndex < lastIndex do
  begin
   midIndex := (firstIndex + lastIndex) div 2;
   if sortedArr[midIndex] = key then
    begin
     BinarySearch := midIndex;
     Exit; {вихід з процедури якщо індекс знайдено}
    end
   else
    begin
     if sortedArr[midIndex] > key then
      lastIndex := midIndex
     else
      firstIndex := midIndex + 1;
    end;
  end;
 {якщо нічого не знайдено}
 BinarySearch := -1;
end;

begin
 writeln('Вхідний масив: ');
 for i := 1 to elementsCount do
 begin
  sortedArr[i] := i * 3;
  write(sortedArr[i]:4);
 end;
 writeln;
 write('k = ');
 readln(key);

 res := BinarySearch(key);
 if res = -1 then
  writeln ('Пошук завершено, елемент не знайдено')
 else
  writeln ('Індекс елемента в масиві ', res);
 readln;
end. 

Дивіться також: