Лінійний пошук елемента в масиві

Лінійний чи послідовний пошук – найпростіший з алгоритмів пошуку елементів в масиві.

Алгоритм полягає в обході всіх елементів масиву, як правило, зліва направо, і пошувняння їх з шуканим значенням. Якщо значення елементу і ключа співпадають, то пошук повертає індекс(позицію) елементу.

Оскільки лінійний алгоритм обходить масив послідовно, то він досить повільний.

Тим не менш, цей метод використовується для пошуку:

 • на невеликих масивах даних;
 • в потоковій обробці даних;
 • пошуку мінімального та максимального значення масиву;
 • на одиночних невпорядкованих великих масивах.

Програма для послідовного пошуку елементу масиву

{$CODEPAGE UTF8}
program SequentialSearch;
const
 arrayLength = 10;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 index, key: integer;

{функція для лінійного пошуку}
function LinearSearch(k : integer): integer;
var
 i : integer;
begin
 i := 1;
 while (i <= arrayLength) do
 begin
  if inputArray[i] = k then
   begin
    LinearSearch := i;
    Exit;   {вихід з функції}
   end;
  i := i + 1;
 end;

 {якщо нічого не знайдено}
 LinearSearch := -1;
end;

begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив: ');
 {заповнення масиву випадковими числами}
 for index := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[index] := random(100);
  write (inputArray[index]:4);
 end;
 writeln;
 write('Шукане значення ');
 readln(key);

 index := LinearSearch(key);
 if index = -1 then
   writeln ('Елемент не знайдено')
 else
  writeln ('Індекс елементу в масиві ', index);
 readln;
end.

В функції використовується цикл while do, його можна переписати використавши цикл for.

Функція для лінійного пошуку з використанням циклу for

function LinearSearch(k : integer): integer;
var
 i : integer;
begin
 for i := 1 to arrayLength do
  if inputArray[i] = k then
   begin
    LinearSearch := i;
    Exit;   {вихід з функції послідовного пошуку}
   end;

 {повертаємо -1 якщо нічого не знайдено}
 LinearSearch := -1;
end;

Дивіться також: