Мінімальний елемент масиву

Знайти мінімальний елемент масиву дуже просто. Якщо масив відсортований, то достатньо повернути перше чи останнє ення, в залежності від напрямку сортування масиву(за зростанням чи спаданням).

У випадку з невпорядкованим набором даних, задача пошуку мінімального значення зводиться до повного обходу всіх елементів та вибору з них мінімума.

Код програми для пошуку мінімального, по значенню, елементу невпорядкованого масиву

{$CODEPAGE UTF8}
program Minimal;
const
 arrayLength = 10;
var
 inputArray : array [1..arrayLength] of integer;
 minimum, i: integer;
begin
 randomize;
 writeln ('Вхідний масив даних: ');
 {заповнення випадковими числами}
 for i := 1 to arrayLength do
 begin
  inputArray[i] := random(100);
  write (inputArray[i]:4);
 end;
 writeln;

 {пошук мінімального значення}
 {вважаємо, що перший елемент масиву і є мінімальним}
 minimum := inputArray[1];
 for i := 2 to arrayLength do
  if minimum > inputArray[i] then     {якщо мінімум більше поточного}
   minimum := inputArray[i];       {присвоюємо мінімуму поточне значення}

 write('Мінімальний елемент масиву ', minimum);
 readln;
end.

Знайти мінімальне значення, можна також використавши рекурсивний алгоритм.

Рекурсивний алгоритм пошуку мінімального елемента в одномірному масиві

{$CODEPAGE UTF8}
program MinimalElement;
const
 arrayLen = 10;
var
 inputArr : array [1..arrayLen] of integer;
 min, i: integer;

function MinElement(minimal, index: integer):integer;
begin
 if index > arrayLen then
  MinElement := minimal
 else
  begin
   if inputArr[index] < minimal then
    minimal := inputArr[index];
   MinElement := MinElement(minimal, index + 1); {рекурсивний виклик функції}
  end;
end;

begin
 randomize;
 writeln ('Вхідні дані: ');
 for i := 1 to arrayLen do
 begin
  inputArr[i] := random(100);
  write (inputArr[i]:4);
 end;
 writeln;

 {рекурсивний пошук мінімального значення}
 min := inputArr[1];
 min := MinElement(min, 2);

 write('Мінімальний елемент ', min);
 readln;
end.

Дивіться також: